Lose-leaf publications

sorted by: lose-leaf | year | alphabet

Advocaat en Praktijk

Afstamming en vaderschap in: Mr P. Moret, Mr H. Schootstra e.a. (eds.), , Alphen aan den Rijn: Samson, 10 (december) 1983

Afstamming en vaderschap, Titel 11 Boek 1 BW in:, nr. 32, april 1992

Bewerking titel 11 Boek 1 BW over afstammming en vaderschap in:, 26 april 1990

Burgerlijke Rechtsvordering

Algemene aantekeningen en artikelsgewijs commentaar nieuw familieprocesrecht(art. 798-813 Rv) in:, 233 (mrt ) 1995

Bewerking in:, 144 (april) 1985
in verband met o.a. inwerkingtreding op 1 januari 1985 van wet van 30 augustus 1985, Stb. 404 tot wegneming van ongelijkheden tussen man en vrouw in het familierecht

Bewerking van de titels 7 en 8 van Boek 3 van rechtspleging in zaken betreffende ouderlijke macht, voogdij en handlichting, resp. adoptie in:, Deventer: Kluwer, 131 (juni) 1983

Bewerking van titels 6a, 6b, 7 en 8 van Boek 3 Rv in:, suppl. 198, febr 1991
in verband met o.a. de inwerkingtreding van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen, van het nieuwe omgangsrecht na scheiding en van de internationale verdragen inzake kinderontvoering

Herziening Boek 3, titel 6. Algemene inleiding en art. 798 t/m 813 in:, 283 2002
in verband met de wijziging van het burgerlijk procesrecht per 1 januari 2002

Family and Succession Law (International Encyclopaedia of Laws)

The Netherlands in: Prof. dr. R. Blanapain (general editor), , together with Prof. Mr Gregor van der Burght,, volume 2, 1-206, 18 2002
Also published as separate monography, 208 pp.; Kluwer Law International The Hague 2002

Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in wording

Bewerking parlementaire geschiedenis Wetsvoorstel herziening omgangsrecht (wetsvoorstel 18.964) in:, 21 en 22 1990

Parl. Geschiedenis nieuw Familieprocesrecht in:, deel B, Familieprocesrecht A-1-4, B-1, C-1-234, 29 (mrt en 30 (apr) 1995

Parl. Geschiedenis nieuw Jeugdstraf(proces)recht in:, deel B, Jeugdstrafrecht A-1-5, B-1-4, C-1-316, 30 (apr) en 31 (mei) 1995

Overig losbladige uitgaven

Nieuw Jeugdrecht in:, samen met Mr G. Delfos en Mr I. Jansen,, Den Haag: VUGA 1979

Personen en Familierecht

Bewerking titel 13, 14 en 15 Boek 1 BW in:, 91 (augustus) 1990

Bewerking titel 13, 14 en 15 Boek 1 BW in:, nr. 99, september 1992

commentaar in:, 108 1994

Commentaar in:, Deventer: Kluwer, 151 2001

Rechtsvordering

Bewerking Boek I titel 12 en Boek III, titel 6a, 6b, 7 en 8 in:, suppl. 171 en 173 1988
in verband met o.a. de inwerkingtreding van de Wet van 26-11-1987 Stb. 542 (iwtr. 6-1-1988) tot wijziging van enige bepalingen (artt. 892,904,912,925,960,965,972) in het Wetb. Van Brv en van de Wet van 3-12-1987, Stb 590 (op 1 april 1988) houdende een nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken

Bewerking Boek III, titel 6A, 6B, 7 en 8 in: 1987
in verband met o.a.de inwerkingtreding op 1 januarie 1987 van de wet van 18-6-1986, Stb. 329 en de AMvB 14-11-1986, Stb. 578 beide betreffende de verzending van stukken in verzoekschriftprocedures

Vademecum Procesrecht

Bijzonder deel: Zaken van Personen- en Familierecht hoofdstuk 1-40 (uitgezonderd hoofdstuk 16, 17 en 19) in: 1995
Prof. mr J.E. Doek was eindredacteur

Vademecum Strafzaken

Bewerking hoofdstuk 54 in:, suppl. 38, juli 1991
in verband met o.a. de inwerkingtreding van de Wet Jeugdhulpverlening

Gehele herziening van hoofdstuk 54, Kinderstrafzaken (voortaan: Strafrecht voor jeugdigen) in: Prof. mr G.J.M. Corstens c.s.(eds.), , 54 - 1- 202 1988

Kinderstrafzaken, Hoofdstuk 54 in: Prof. mr G.J.M. Corstens e.a. (eds.), , Arnhem: Gouda Quint, (54) 1-173 1986