Lose-leaf publications

sorted by: alphabet | year | lose-leaf

Afstamming en vaderschap in: Mr P. Moret, Mr H. Schootstra e.a. (eds.), Advocaat en Praktijk, Alphen aan den Rijn: Samson, 10 (december) 1983

Afstamming en vaderschap, Titel 11 Boek 1 BW in: Advocaat en Praktijk, nr. 32, april 1992

Algemene aantekeningen en artikelsgewijs commentaar nieuw familieprocesrecht(art. 798-813 Rv) in: Burgerlijke Rechtsvordering, 233 (mrt ) 1995

Bewerking in: Burgerlijke Rechtsvordering, 144 (april) 1985
in verband met o.a. inwerkingtreding op 1 januari 1985 van wet van 30 augustus 1985, Stb. 404 tot wegneming van ongelijkheden tussen man en vrouw in het familierecht

Bewerking Boek I titel 12 en Boek III, titel 6a, 6b, 7 en 8 in: Rechtsvordering, suppl. 171 en 173 1988
in verband met o.a. de inwerkingtreding van de Wet van 26-11-1987 Stb. 542 (iwtr. 6-1-1988) tot wijziging van enige bepalingen (artt. 892,904,912,925,960,965,972) in het Wetb. Van Brv en van de Wet van 3-12-1987, Stb 590 (op 1 april 1988) houdende een nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken

Bewerking Boek III, titel 6A, 6B, 7 en 8 in: Rechtsvordering 1987
in verband met o.a.de inwerkingtreding op 1 januarie 1987 van de wet van 18-6-1986, Stb. 329 en de AMvB 14-11-1986, Stb. 578 beide betreffende de verzending van stukken in verzoekschriftprocedures

Bewerking hoofdstuk 54 in: Vademecum Strafzaken, suppl. 38, juli 1991
in verband met o.a. de inwerkingtreding van de Wet Jeugdhulpverlening

Bewerking parlementaire geschiedenis Wetsvoorstel herziening omgangsrecht (wetsvoorstel 18.964) in: Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in wording, 21 en 22 1990

Bewerking titel 11 Boek 1 BW over afstammming en vaderschap in: Advocaat en Praktijk, 26 april 1990

Bewerking titel 13, 14 en 15 Boek 1 BW in: Personen en Familierecht, 91 (augustus) 1990

Bewerking titel 13, 14 en 15 Boek 1 BW in: Personen en Familierecht, nr. 99, september 1992

Bewerking van de titels 7 en 8 van Boek 3 van rechtspleging in zaken betreffende ouderlijke macht, voogdij en handlichting, resp. adoptie in: Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer, 131 (juni) 1983

Bewerking van titels 6a, 6b, 7 en 8 van Boek 3 Rv in: Burgerlijke Rechtsvordering, suppl. 198, febr 1991
in verband met o.a. de inwerkingtreding van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen, van het nieuwe omgangsrecht na scheiding en van de internationale verdragen inzake kinderontvoering

Bijzonder deel: Zaken van Personen- en Familierecht hoofdstuk 1-40 (uitgezonderd hoofdstuk 16, 17 en 19) in: Vademecum Procesrecht 1995
Prof. mr J.E. Doek was eindredacteur

commentaar in: Personen en Familierecht, 108 1994

Commentaar in: Personen en Familierecht, Deventer: Kluwer, 151 2001

Gehele herziening van hoofdstuk 54, Kinderstrafzaken (voortaan: Strafrecht voor jeugdigen) in: Prof. mr G.J.M. Corstens c.s.(eds.), Vademecum Strafzaken, 54 - 1- 202 1988

Herziening Boek 3, titel 6. Algemene inleiding en art. 798 t/m 813 in: Burgerlijke Rechtsvordering, 283 2002
in verband met de wijziging van het burgerlijk procesrecht per 1 januari 2002

Kinderstrafzaken, Hoofdstuk 54 in: Prof. mr G.J.M. Corstens e.a. (eds.), Vademecum Strafzaken, Arnhem: Gouda Quint, (54) 1-173 1986

Nieuw Jeugdrecht in:, samen met Mr G. Delfos en Mr I. Jansen,, Den Haag: VUGA 1979

Parl. Geschiedenis nieuw Familieprocesrecht in: Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in wording, deel B, Familieprocesrecht A-1-4, B-1, C-1-234, 29 (mrt en 30 (apr) 1995

Parl. Geschiedenis nieuw Jeugdstraf(proces)recht in: Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in wording, deel B, Jeugdstrafrecht A-1-5, B-1-4, C-1-316, 30 (apr) en 31 (mei) 1995

The Netherlands in: Prof. dr. R. Blanapain (general editor), Family and Succession Law (International Encyclopaedia of Laws), together with Prof. Mr Gregor van der Burght,, volume 2, 1-206, 18 2002
Also published as separate monography, 208 pp.; Kluwer Law International The Hague 2002