Jurisprudence & Comments

sorted by: alphabet | year | journal

'Afdeling Rechtspraak Raad van State 13 maart 1986, Vreeswijk vs Staatssecretaris van Justitie. Inzake toepasselijkheid Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) naast artikelen 908a + 908b Rv.' Administratiefrechtelijke Beslissingen afl. 6 nr. 65 (1987)

'Afdeling rechtspraak Raad van State 9 februari 1988 (No RO2.86.1442) en 26 februari 1988 (no R)2.86.1649);' Administratiefrechtelijke Beslissingen nr 353 en 354 (1988) 1048-1053
Toepassing richtlijnen voor opneming adoptie van een buitenlands pleegkind. WetA rob art. 8 lid 1; Vreemdelingcirculaire 1982, Hoofdstuk B 18; BW art. 1: 228 lid 1; EVRM art. 12; IVPB art. 23

'Bespreking diverse rechterlijke uitspraken inzake blokkaderecht, pleegouders en hun procesrechtelijke positie' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 5 (1985) 148-158

'Beschikking Rb. Amsterdam, 19 maart 1985: Geen absoluut vetorecht van de moeder bij erkenning van een kind' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 7 (1985) 218-223

'De rechtspositie van pleegouders: een belangrijke doorbraak n.a.v. HR 10-3-1989' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 11 (1989) 140-148

'Erkenning door een gehuwd man, HR 10 november 1989' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1990) 39-45

'Financiele ondertoezichtstelling bij beschikkingen KR Zwolle, 21-1-1985, KR Amsterdam 19-3-1986, Hof Amsterdam 24-11-1986' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 4 (1987) 138-144

'Geheimhouding verblijfplaats uit huis geplaatste minderjarige; ondertoezichtstellng; rechtsingang bij KR; art. 6 en 8 EVRM; Besch. KR 's Gravenhage 14 april 1987' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 (1988) 87-91

'Geen recht op informatie voor de ouder-niet-voogd. Besch. Rb 's Gravenhage 9-3-1988; Wijzigiging ouder-voogdij t.g.v. pleegouders Besch. Rb Zutphen 28-12-1987; Wijziging of ontzetting van de toeziende voogdij Rb Zutphen 20-2-1988;' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 (1988) 167-170
Verzoek opheffing ots en voogdijwijziging Rb. Zutphen 13-8-1987

'Informatierecht gescheiden ouder-niet-voogden; art. 8 EVRM, Besch. KR 's-Gravenhage, 2 juni 1987' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 (1988) 67-68

'Jeugdstrafprocesrecht en het vervolgingscriterium' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1990) 182-185

'Jurisprudentie betreffende pleegouders: blokkaderecht en "eigenrichting". President Rb. Haarlem (mr v.d. Haak) 11 april 1979, President Rb. Haarlem (mr v.d. Haak) 25 juli 1979, Hof Amsterdam (mrs de Kanter, Witteman en Sluijter) 14 december 1979' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1980) 55-62

'Jurisprudentie betreffende art. 591a Sv. en de gewezen minderjarige verdachte HR 4-12-1979' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1980) 125-128
NJ 1980, 160

'Jurisprudentie betreffende echtscheiding' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1978) 21-28

'Jurisprudentie betreffende ouderlijk gezag, minderjarigheid, maatregelen van kinderbescherming, adoptie, kinderstrafrecht' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1979) 57-65

'Jurisprudentie betreffende alimentatie ten behoeve van kinderen' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1979) 96-102

'Jurisprudentie betreffende het Kinderbeschermingsverdrag van 1961' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1979) 123-125
HR 4-11-77, NJ 1978, 175; HR 23-12-77, NJ 1978, 606

'Jurisprudentie betreffende adoptie' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1981) 25-30
Hof A' dam 26-3-1980 (adoptie uitgesproken bij een leeftijdsverschil van 17 jaar). Hof Arnhem 6-2-1980 (verzoek tot postume adoptie ontvankelijk in dien leeftijdsverschil tussen overleden echtgenoot en te adopteren kind groter is dan 50 jaar).

'Jurisprudentie betreffende OTS' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1981) 60-64
Besch. Kinderrechter Arnhem 27-2-1980 (OTS ter voorkoming van mogelijke uitzetting). Hof A'dam 5-12-1980 (uithuisplaatsing en hoger beroep).

'Jurisprudentie betreffende rechtspositie pleegouders' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1981) 64-68
Pres.Rb. Almelo 23-5-1980 (Afgifte in kort geding/vervangende toest. Kinderrechten?). Besch. Kinderrechter A'dam 2-11 1979 (vervangende toest. Kinderrechter en het belang van het kind, art 246a). Besch. Kinderrechter Alkmaar 29-4-1980 (toepassing art. 299a boek 1 BW; niet mogelijk bij toeziende voogdij/wel bij tijdelijke voogdij/het belang van het kind).

'Jurisprudentie betreffende de minderjarige en zijn recht op levensonderhoud' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1981) 91-98
HHR 27 juni 1980 (nr 5400) Rb. Arnhem (enkelvoudige kamer) 24 jan. 1980 (ex-echtgenoten en de som ineens) Rb. Arnhem (enkelvoudige kamer) 12 okt. 1978 Rb. Arnhem (enkelvoudige kamer) 26 juni 1980 (som ineens).

'Jurisprudentie betreffende het kinderstrafrecht, HR 2-12-1980, NJ '81 (verschijningsplicht van de minderjarige verdachte)' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1981) 159

'Jurisprudentie betreffende het omgangsrecht' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1982) 25-29
Hof A'dam 29 okt. 1981 (frustreren van omgang: overtreding van art. 279 Sr?) KR 's Gravenhage 20-11-1979, NJ 1981, 85 (vaststelling omgangsregeling h.t.l. na echtscheiding in buitenland). Kinderrechter Arnhem 17 juni 1981 (idem KR 's-Gravenhage)

'Jurisprudentie betreffende pleegking/pleegouders: gedwongen ontheffing geschorste voogd/toepassing kinderbeschermingsverdrag' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1982) 49-54
Hof 's Gravenhage, beschikkingen van 25 sept. 1981 en 30 okt. 1981

'Jurisprudentie betreffende Alimentatie na echtscheiding; de rechtspositie van de 2de echtgenote; het derden-verz.)' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1982) 228-230
Beschikking Hof 's Hertogenbosch 7 mei 1982

'Kanttekeningen bij HR 4-12-1990, RvdW 1991' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr.8 (1992) 47-48

'KR Den Haag 1-3-1984, Emigratie en omgangsrecht; Hof A'dam 2-2-1985, Omgangsrecht na ontheffing gezag; KR Den Haag 28-11-1984 en Hof A'dam 9-1-1985 Omgangsrecht biologische vader/niet-erkenner; Ktr Eindhoven 26-7-1984, Ouderlijke macht voor ongehuwden' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 2 (1985) 57-65

'Noot bij beslissing Centr. Med. Tuchtcollege van 24 maart 1992' Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1992/57 (december) (1992) 482-490

'Ouderlijke macht buiten en na huwelijk n.a.v. Ktr. Wageningen 24-2-1988, Rb. Amsterdam 4-5-1988, Ktr Enschede 26-1-1988 en Rb. Arnhem 25-2-1988' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 11 (1989) 14-17

'Ondertoezichtstelling blijft in stand ondanks wijzigin of wegvallen van het gezag, HR 11 dec. 1987, RvdW 1987, 236 en Besch. KR 's-Gravenhage, 11 jan. 1988' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 (1988) 104-106

'OTS, twee jaar uithuisplaatsing, (gedwongen) ontheffing: de legale ondergraving van een gedwongen marsroute, HR 13 nov. 1987, RvdW 1987, 209 en Besch. KR 's-Gravenhage, 6 juni 1985' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 (1988) 107-109

'Pleegkind, pleegouders, de toepassing van art. 299a, Boek 1 BW en de betekenis van art. 6, 8 en 14 EVRM, Besch. KR Assen, 3 febr. 1987' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 (1988) 64-67

'Toepassing nieuw artikel 280 Sr' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 1 (1987) 24-27

'Uitzetting vreemdeling/omgangsrecht/vie familiale bij Pres. Rb Leeuwarden 18-8-1986 (KG)' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 1 (1987) 27-29

'Uitzetting vreemdelng/schending art. 8 EVRM bij rapport Europese Commissie voor de Rechten van de Mens dd 7 okt 1986 inzake Berrrehab en Berrehab tegen de Staat der Nederlanden (rek. Nr 10730/84)' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 6 (1987) 191-195

'Uitzetting vreemdeling/Vie Familiale/art. 8 EFVRM/klacht ontvankelijk Europese Commische voor de Rechten van de Mens, 8 mrt 1985 (rekestnr 10730/84 Berrebab/Koster vs Staat der Nederlanden)' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1986) 143-148

'Voogdijverwijzing ten gunste van pleegouders ook in geval de voogdij bij een der ouders berust? N.a.v. Hof Arnhem 16-9-1988' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 11 (1989) 117-118

'Vonnis Rb. Groningen 20 febr 1985, Veroordeling JAC wegens overtreding van art. 208 Sr.' FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 3 (1985) 96-100